Od 1.1.2017 predstavilo Poľsko popri štandardnej sadzbe dane z príjmov právnických osôb aj zníženú, 15% sadzbu.

15% sadzba dane z príjmov právnických osôb (DPPO) v Poľsku je určená pre malých platcov dane a tiež pre ostatných platcov DPPO v daňovom roku, v ktorom zahájili podnikanie.

Malý platca dane je daňovník, ktorého obrat vrátane DPH nepresiahol v predchádzajúcom roku hodnotu v PLN zodpovedajúcu obratu 1 200 000 EUR.

Prepočet menového kurzu sa počíta podľa priemerného kurzu PLN/EUR vyhláseného Poľskou národnou bankou k prvému októbrovému pracovnému dňu predchádzajúceho roka po zaokrúhlení na  1000 PLN.

Ministerstvo financií Poľskej republiky informuje, že cieľom zavedenia 15% DPPO v Poľsku je podpora podnikateľov, pre ktorých získavanie kapitálu na investície a narušovanie hospodárskej súťaže predstavuje hlavnú bariéru v podnikaní a v rozvoji regiónu.